Privacybeleid


Dit is de privacyverklaring van ORIE Advies. Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van onze cliënten, potentiële cliënten en andere personen die onze website bezoeken of contact met ons hebben. 

In deze privacyverklaring kunt u informatie vinden over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Als u na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen heeft over de wijze waarop wij omgaan met persoonsgegevens, als u gebruik wilt maken van uw in deze privacyverklaring genoemde rechten op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), of andere wet- en regelgeving over persoonsgegevens, of als u een klacht wilt indienen over het gebruik van uw persoonsgegevens kunt u contact met ons opnemen via telefoon: 06-42009181 of e-mail: martijn.van.duuren@orie-advies.nl. Als u niet tevreden bent over de afhandeling van uw klacht of als u uw klacht liever niet bij ons indient, kunt u deze ook indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, via de website autoriteitpersoonsgegevens.nl

ORIE Advies is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens en zal daarbij de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten en uiteraard de regels die voortvloeien uit de AVG naleven. 

WELKE PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN WIJ? 

Projecten 
Indien u een opdracht aan ORIE Advies verstrekt, verwerkt ORIE Advies persoonsgegevens die u en de andere partij(en) of betrokkenen in uw project aan ORIE Advies verstrekken. Dit zijn in ieder geval uw contactgegevens zoals uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer. Verder gaat het om persoonsgegevens die relevant zijn voor het dossier.  

Facturering 
Indien u een opdracht aan ons verstrekt, verwerken wij ook gegevens die nodig zijn voor het sturen van facturen en verwerken van betalingen voor de diensten die ORIE Advies verricht. Naast uw contactgegevens gaat het om uw bankrekeningnummer en eventuele andere betalingsgegevens. 

Contact 
Indien u contact met ons opneemt via het contactformulier op de website, per e-mail of via de telefoon verwerken wij de gegevens die u verstrekt. Het gaat dan om de contactgegevens die u aan ons verstrekt (bijvoorbeeld naam, e-mailadres, telefoonnummer) en de reden waarom u contact met ons zoekt (bijvoorbeeld omdat u een vraag heeft). 

VOOR WELKE DOELEINDEN VERWERKEN WIJ PERSOONSGEGEVENS? 

Projecten 

ORIE Advies gebruikt de persoonsgegevens die u heeft verstrekt in het kader van een project om het projectdossier te behandelen. Wij vragen u om toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken. U geeft deze toestemming door de offerte te tekenen. Als u deze toestemming niet geeft kunt u helaas geen gebruik maken van de diensten van ORIE Advies, omdat ORIE Advies de diensten niet kan uitvoeren zonder persoonsgegevens te verwerken die relevant zijn voor het dossier. 

U heeft het recht om uw toestemming weer in te trekken. ORIE Advies mag dan geen gegevens meer van u verwerken. ORIE Advies kan vanaf het moment van intrekking van de toestemming geen diensten meer voor u verrichten, en zal het project dan onmiddellijk moeten sluiten. 

Facturering 
De betalingsgegevens die u heeft verstrekt, gebruiken wij om werkzaamheden te factureren. Deze verwerking is noodzakelijk om de overeenkomst die u met ons sluit uit te voeren. 

Contact 
De contactgegevens die u aan ons verstrekt gebruiken wij om contact met u op te nemen indien nodig, bijvoorbeeld om een vraag te beantwoorden. Wij verwerken deze persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor de behartiging van ons gerechtvaardigd belang, namelijk het belang van het kunnen uitoefenen van onze werkzaamheden en het verkrijgen van nieuwe opdrachten. 

Nieuwsbrief 
Wij gebruiken uw e-mailadres verder om u af en toe een update te sturen over onze dienstverlening. Indien u een opdracht aan ons heeft verstrekt is er sprake van een zogenaamde bestaande klantrelatie en sturen wij u nieuwsbrieven op grond van ons gerechtvaardigd belang. Indien u niet eerder gebruik heeft gemaakt van onze diensten maar op andere wijze met ons in contact bent gekomen (zoals door het invullen van het contactformulier of het sturen van een e-mail met een vraag), kunt na ontvangst van de eerste nieuwbrief een link aanklikken zodat u geen verdere nieuwsbrieven gaat ontvangen. 

HOE LANG BEWAREN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS? 

Project 

Wij bewaren het project, en de persoonsgegevens die daarin zijn opgenomen, in beginsel gedurende twintig jaar nadat het dossier gesloten is,  

Administratie 
Wij bewaren onze administratie, waaronder de facturen en andere bescheiden waarop de persoonsgegevens van partijen vermeld zijn, gedurende een periode van zeven jaar na afloop van het boekjaar om te kunnen voldoen aan de fiscale bewaarplicht. 

Overige contactgegevens 
Wij bewaren overige contactgegevens gedurende drie jaar na het laatste contact, tenzij u eerder een verzoek bij ons indient om deze te verwijderen. 

MET WIE DELEN WIJ UW GEGEVENS? 

Uw gegevens worden opgeslagen in een digitaal dossier en kunnen voorkomen in e-mails die ORIE Advies verstuurt of ontvangt, en worden daarmee opgeslagen (en dus verwerkt) door onze ICT-provider. Verder worden de betalingsgegevens die u ten behoeve van de facturatie aan ORIE Advies heeft verstrekt, doorgegeven aan de partij die ten behoeve van ORIE Advies de financiële administratie verwerkt. 

Wij verstrekken uw gegevens verder niet aan derden, tenzij wij op grond van geldende wet- en regelgeving verplicht worden bepaalde gegevens te verstrekken, bijvoorbeeld aan de politie in het kader van een opsporingsonderzoek. 

HOE WORDEN UW GEGEVENS BEVEILIGD? 

Wij hebben passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang door derden. 
Bovendien verplichten wij onze ICT-provider eveneens dergelijke passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen te treffen. 

WAT ZIJN UW RECHTEN? 

U heeft de volgende rechten: 
a. Het recht op inzage in uw persoonsgegevens en het ontvangen van een kopie daarvan. 
b. Het recht op rectificatie van uw persoonsgegevens indien deze niet juist of onvolledig zijn. 
c. Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking en/of – in bepaalde gevallen – het recht- op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. 
d. In bepaalde gevallen: het recht om uw persoonsgegevens te laten wissen (‘recht op vergetelheid’). 
e. Het recht om uw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm te verkrijgen en die gegevens aan een ander over te dragen. 

Voor meer informatie over deze rechten en wanneer u die kunt uitoefenen: zie artikelen 15 tot en met 20 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). U kunt uw rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via het aan het begin van de privacyverklaring genoemde e-mailadres of telefoonnummer. 

WIJZIGINGEN 

Er kan soms iets veranderen in de persoonsgegevens die wij verwerken of de toepasselijke regelgeving. In dat geval kunnen wij deze privacyverklaring aanpassen. Bij ingrijpende wijzigingen zullen wij een melding op de website plaatsen en u per e-mail van de wijziging op de hoogte brengen.